SVERIGES STATSSKICK

STATSCHEF OCH SUCCESSION

Sverige är en konstitutionell monarki.

Monarkin är ärftlig på så sätt att tronen ärvs av förstfödda barnet oavsett kön och deras avkomlingar på samma sätt. Det är bara ättlingar till den nuvarande monarken kung Carl XVI Gustaf som har arvsrätt till tronen, denne blev kung 1973.

Statschefen(monarken) har bara representativa uppgifter , till exempel förklarar riksdagen öppnat och det årets riksmöte inlett. Statschefen är ordförande i riksdagens organ för samråd i utrikesfrågor, det vill säga utrikesnämnden som utgörs av statschefen, statsministern  och andra regeringsmedlemmar och valda representanter för riksdagen.

Statschefen är även ordförande i konselj, det vill säga regeringssammanträden då regeringen bara lämnar information till statschefen.

Statschefen skriver under även kreditivbreven för ambassadörerna.RIKSDAGEN

Sveriges lagstiftande församling är riksdagen som väljs i direkta proportionella val var fjärde år.Riksdagen har 349 ledamöter, varav 310 fasta fördelade på 29 valkretsar och 39 utjämningsmandat som ska göra det mer riktig fördelning av platserna på nationell nivå.

Valen är proportionellt fördelade bland partierna ,gränsen för att vara med om fördelning av platser i riksdagen för ett parti är 4 % på nationell nivå och 12 % i en valkrets.

Riksdagen beslutar om lagar och skatter med enkel majoritet, men grundlagarna samt riksdagsordningen med två beslut med två tredjedels majoritet med val i mellan .

Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statens inkomster och utgifter.

Riksdagen granskar också regeringens arbete med hjälp av konstitutionsutskottet.

REGERINGEN

Riksdagen väljer statsmininster på förslag av talmannen efter det att talmannen har haft möte med de olika partiledarna.

Talmannen förordnar om statsministern och statsministern utser och förordnar övriga medlemmar i regeringen.

Regeringens uppgifter:

1 Verkställer riksdagens beslut

2 Utarbetar förslag till statens budget och nya lagar

3 Leder utrikes- och förvarspolitiken

4 Beslutar om förordningar efter bemyndingande i lag och förtydligar på de sättet lagarna.

Regeringen består av statsministern och ett tjugotal andra ministrar som måste ha riksdagens förtroende.

Mindre än hälften av riksdagens ledamöter måste rösta emot statsministern.

LOKAL SJÄLVSTYRELSESverige delas in 21 län med folkvalda landstingsfullmäktige som beslutande organ, utom i Gotland som bara har kommunfullmäktige.

Landstingsfullmäktige utser en styrelse om är verkställande i landstinget och länsstyrelsen som är verkställande i länet. Länsstyrelsen har bland annat ansvaret för regional utveckling medan landstingen ansvarar för till exempel hälso och sjukvård och lokaltrafik.

Fullmäktige utser vilka som skall sitta i eventuella nämnder och styrelser och deras platser fördelas proportionellt efter fördelningen i fullmäktige.


Sverige delas även in i 289 kommuner med varsitt folkvalt kommunfullmäktige som beslutande organ som i sin tur utser kommunstyrelsen som är verkställande. Kommunerna ansvarar för bland annat grundskola och barnomsorg.


Både kommuner och landsting har beskattningsrätt.

De verkställande styrelserna bereder och verkställer beslut och ansvarar för den ekonomiska politiken.

Både kommun- och landstingsfullmäktige väljs för fyra år direkt genom proportionella val där partier deltar. Man kan även personrösta på en kandidat på ett partis lista i alla val så att denne får en högre placering på listan.

Sveriges grundlagar är:

Regeringsformen ,Successionsordningen , Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen

LÄNKAR

LÄNKAR TILL GRUNDLAGARNA I FULLTEXT:

REGERINGSFORMEN 1-2 KAPITLET

REGERINGSFORMEN 3-7 KAPITLET

REGERINGSFORMEN 8-10 KAPITLET

REGERINGSFORMEN 10-13 KAPITLET

SUCCESSIONSORDNINGEN

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN KAPITEL 1-6

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN KAPITEL 7-13

YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN

SUCCESSIONSORDNINGEN SOM DEN SÅG UT ÅR 1921

ANDRA OFFENTLIGHETSRÄTTSLIGA LAGAR I FULLTEXT:

RIKSDAGSORDNINGEN 1-2 KAPITLET

RIKSDAGSORDNINGEN 3-4 KAPITLET

RIKSDAGSORDNINGEN 5-6 KAPITLET

RIKSDAGSORDNINGEN 7-10 KAPITLET

KOMMUNALLAGEN 1-3 KAPITLET

KOMMUNALLAGEN 4-5 KAPITLET

KOMMUNALLAGEN 6-7 KAPITLET

KOMMUNALLAGEN 8-10 KAPITLET

 

LÄNKAR TILL ANDRAS SIDOR OM SVERIGES STATSSKICK

Information om grundlagar

Normgivningsmakten

Regeringen

Riksdagen

PicoSearch

 

Last updated at 2003.07.01

 

PicoSearch